(Této možnosti se dá využít v případě, že zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď, příp. se spolu dohodnou na datu skončení prac. poměru, a zaměstnavatel nechce, aby zaměstnanec do doby skončení prac. poměru docházel do práce, setkával se pracovně s kolegy a klienty, příp. měl přístup k firemním /obchodním/ informacím.)

Zaměstnanec

jméno a příjmení, bydliště (příp. osobní číslo)

 

Věc: Oznámení o překážkách v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP

 

Na základě § 208 zákoníku práce Vám z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele od dnešního dne nebudeme přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Žádáme Vás proto o opuštění pracoviště a nezdržování se na něm, a to až do skončení výpovědní doby.

Za období počínaje dnešním dnem až do skončení výpovědní doby (tzn. do ……….) Vám bude vyplácena náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

V ……………….. dne ………………

 

Název zaměstnavatele, IČ, sídlo

Označení a podpis osoby oprávněné za zaměstnavatele jednat