CO KDYŽ ZAMĚSTNAVATEL NEPŘEVEZME VÝPOVĚĎ?

co když zaměstnavatel nepřevezme výpověď

Aktualizováno k právnímu stavu: srpen 2020


Dobrý den, zaměstnanec poslal zaměstnavateli poštou (doporučeně) výpověď, ale zaměstnavatel ji nepřevzal. Je výpověď platná nebo jsem jako otrok, který tam musí pracovat nadosmrti, než ho zaměstnavatel pustí?

Dobrý den, otrokem určitě nejste.

První věc je, že pro vás jako pro zaměstnance neplatí povinnosti v doručování, které platí pro zaměstnavatele (více zde), takže si můžete vybrat, jestli výpověď doručíte na pracovišti nebo poštou, ale určitě jste udělal dobře, že jste výpověď poslal doporučeně.

Pokud jste výpověď poslal poštou, můžete se opřít o § 573 občanského zákoníku, který říká, že „se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání; byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání“. 

Pokud jste chtěl výpověď předat na pracovišti, resp. v místě sídla zaměstnavatele, osobně, můžete ji předat vašemu nadřízenému nebo na místě, kde se obvykle zásilky přijímají – sekretariát, podatelna atd. Na vaši žádost má zaměstnavatel povinnost vám převzetí potvrdit. Chápu, že ne vždy je k tomu zaměstnavatel ochoten, byť mu to zákon přikazuje, takže rozumím tomu, proč zaměstnanci volí spíš formu poslat poštou, kde mají v ruce podací lístek, než osobní předání, kdy nemají jak doručení prokázat.

Co se týká souhlasu s výpovědí, o tom si můžete víc přečíst v tomto článku.


AKTUALIZACE K SRPNU 2020

Ještě, než si odpovíme na to, co se v zákoníku práce v tomto směru změnilo, bych chtěla zmínit jednu zásadní věc:

NEJDE O SITUACI, KDY ZAMĚSTNAVATEL ODMÍTNE PODEPSAT DOHODU O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU!

Na dohodu (o čemkoliv) totiž nemá druhá strana (jakákoliv) povinnost přistoupit. Dohoda (od slova „dohodnout se – na něčem“) vyjadřuje stav, kdy se lidé na něčem dobrovolně shodnou, takže to potom můžou zanést na papír a spokojeně podepsat. Nedohodnou-li se, třeba proto, že se skutečností napsanou na papíře jedna strana nesouhlasí, nemůže dojít k dohodě a strana, která nesouhlasí, nemůže být jakkoliv sankcionována.

Tak, a teď k těm změnám.

Pokud zaměstnavatel:

  • odmítne převzít a případně podepsat převzetí (převzetí, nikoliv souhlas) nebo
  • jinak znemožní doručení písemnosti, kterou mu zaměstnanec může jednostranně předložit (např. výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, neschopenku, potvrzení o ošetřování člena rodiny, zrušení pracovního poměru ve zkušební době)
  • a děje se tak v místě sídla nebo místa podnikání zaměstnavatele

považuje se taková písemnost za doručenou dnem, kdy k této skutečnosti (tedy nepřevzetí, nepodepsání) došlo.

V takové situaci je určitě vhodné s sebou mít svědka, který vám případně dosvědčí, co se stalo.

Rozdíl mezi „podpisem písemnosti“ a „podpisem prokazujícím převzetí písemnosti“

Písemnosti, které může zaměstnanec učinit vůči zaměstnavateli jednostranně (typicky právě ona výpověď) má zaměstnavatel povinnost převzít a na žádost zaměstnance je také povinen její doručení (tedy převzetí) písemně potvrdit (tedy typicky podepsat).

Ale pozor! Podpis tady neznamená souhlas. Podpis znamená, že listina byla příjemci doručena.

Zaměstnanec může dát výpověď jednostranně. Prostě se jednoho dne rozhodne – a zaměstnavatel s tím neudělá vůbec nic. A to, že nepodepíše převzetí listiny, na které je napsaná výpověď, má zhruba stejný význam, jako kdyby s očima upřenýma do pětisetleté vody tvrdil, že situace je „nadmíru výtečná“. Ta voda se prostě valí a on si může říkat, co chce. Voda už se spustila. A výpovědní doba zaměstnance taky.

Pak jsou věci, které zaměstnavatel jednostranně udělat nemůže, typicky rozvázání pracovního poměru dohodou. K dohodě potřebuje souhlas zaměstnavatele. A tady může mít zaměstnavatelův podpis dvojí význam.

Pokud je na písemnosti napsáno „převzal“, „byl seznámen“, „bylo doručeno“ apod. neznamená to, že zaměstnavatel se zněním písemnosti souhlasí, ale znamená to, že mu byla doručena, může si ji přečíst a třeba o ní může i popřemýšlet.

Pokud je ale jeho podpis umístěn bez dalších slov na řádku určeném pro podpis smluvních stran, došlo tím okamžikem k dohodě o všem, co listina obsahuje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat