DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE – VZOR

business-working-young-woman-paperwork-woman-signing_t20_0984A9
Dohoda o provedení práce může být sjednaná na delší dobu (typicky 2týdenní brigáda 
na prodej zmrzliny v létě v kempu) - VZOR č. 1,
nebo na jednorázovou práci (překlad článku, provedení přednášky apod.) - VZOR č. 2

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE – VZOR Č. 1

uzavřená podle § 75 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnavatel: …. (název podle rejstříku), IČ: …………….

se sídlem …………………………………………………………..

zastoupený ……………….. (podle rejstříku, případně na základě plné moci ze dne …)

dále jako „zaměstnavatel“ 

a

Jméno a Příjmení

datum nar. …………………………………………………………

bydliště ……………………………………………………………..

dále jako „zaměstnanec“

uzavírají dohodu o provedení práce v tomto znění:

I.

Druh práce a rozsah práce

1. Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat práci ………………………….. (prodavače zmrzliny, pomocné síly v kuchyni, servírky…

2. Rozsah vykonávané práce nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce.

II.

Místo výkonu práce

1. Práce bude vykonávána …………… (kde). 

2. Zaměstnanec souhlasí s vysíláním na pracovní cesty. 

III.

Doba trvání DPP

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to od ………… do ………….. (je možné sjednat i dobu neurčitou. Potom si smluvní strany musí hlídat, aby práce v každém kalendářním roce nepřekročila 300 hodin, a to i kdyby bylo více dohod na různé druhy prací).

IV.

Sjednaná odměna

1. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že odměna za práci uvedenou v čl. I činí …. (nejméně 60 Kč/hod.; je možné sjednat odměnu hodinovou nebo měsíční – ale vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nemá povinnost zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu, je výhodnější sjednat hodinovou odměnu). Odměna je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém zaměstnanec odvedl práci. Výplatní termín u zaměstnavatele je ………….

2. Odměna bude vyplácena ………… (v hotovosti, bezhotovostně na bankovní účet zaměstnance č. ….. vedený u ………………).

3. Z odměny podle odst. 1 bude zaměstnanci odečtena srážková daň (pokud příjem nepřesáhne 10 tis. Kč hrubého a zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepsal Prohlášení k daniPokud má zaměstnanec u 1 zaměstnavatele více DPP, příjmy se sčítají). V případě, že odměna za kalendářní měsíc překročí 10 000 Kč, bude zaměstnanci z odměny stržena zálohová daň, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. 

V.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zaměstnanec se zavazuje dodržovat předpisy vztahující se k jím vykonávané práci a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel prohlašuje, že zaměstnance s těmito předpisy řádně seznámil.

VI.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že s touto dohodou souhlasí, uzavřely ji dobrovolně a nikoliv v tísni.

2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou provedeních, každá smluvní strana obdrží jedno.

V ………………, dne…………….

………………………………………..                                                                ………………………………………….

za zaměstnavatele                                                                                             zaměstnanec

__________________________________________________________________________________________________________________________________

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE – VZOR Č. 2

uzavřená podle § 75 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnavatel: …. (název podle rejstříku), IČ: …………….

se sídlem …………………………………………………………..

zastoupený ……………….. (podle rejstříku, případně na základě plné moci ze dne …)

dále jako „zaměstnavatel“ 

a

Jméno a Příjmení

datum nar. …………………………………………………………

bydliště ……………………………………………………………..

dále jako „zaměstnanec“

uzavírají dohodu o provedení práce v tomto znění:

I.

Druh práce a rozsah práce

1. Zaměstnanec pro zaměstnavatele vykoná ………………………………………… (u jednorázových činností – např. natře plot, lektorsky povede seminář, provede překlad článku, vytvoří webové stránky…). 

2. Sjednaná práce bude vykonána v předpokládaném rozsahu …………….. hodin.

II.

Místo a termín výkonu práce

Práce bude vykonávána …………… (kde, kdy – pokud je to vhodné. Např. webové stránky nebo překlad článku může zaměstnanec dělat kdekoliv, není potřeba mít v DPP místo výkonu práce). 

III.

Sjednaná odměna

1. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že odměna za práci uvedenou v čl. I činí …. (nejméně 60 Kč/hod.; je vhodné sjednat odměnu za provedený úkol). Odměna je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém zaměstnanec odvedl práci. Výplatní termín u zaměstnavatele je ………….

2. Odměna bude vyplácena ………… (v hotovosti, bezhotovostně na bankovní účet zaměstnance č. ….. vedený u ………………).

3. Z odměny podle odst. 1 bude zaměstnanci odečtena srážková daň (pokud příjem nepřesáhne 10 tis. Kč hrubého a zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepsal Prohlášení k daniPokud má zaměstnanec u 1 zaměstnavatele více DPP, příjmy se sčítají). V případě, že odměna za kalendářní měsíc překročí 10 000 Kč, bude zaměstnanci z odměny stržena zálohová daň, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. 

V.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zaměstnanec se zavazuje dodržovat předpisy vztahující se k jím vykonávané práci a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel prohlašuje, že zaměstnance s těmito předpisy řádně seznámil.

VI.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že s touto dohodou souhlasí, uzavřely ji dobrovolně a nikoliv v tísni.

2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou provedeních, každá smluvní strana obdrží jedno.

V ………………, dne…………….

………………………………………..                                                                ………………………………………….

za zaměstnavatele                                                                                             zaměstnanec

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat