DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

handshake-after-finishing-conversation-businessman-sending-a-resignation-letter-to-employer-boss-in_t20_pRExdW

Název, IČ, sídlo zaměstnavatele

Zastoupený

na straně jedné (dále jako „zaměstnavatel“) 

a

pan/í ………………, nar. …………., bytem……………..

na straně druhé (dále jako „zaměstnanec“)

uzavřeli

Dohodu o skončení pracovního poměru

podle § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

I.

1. Smluvní strany touto dohodou sjednávají, že pracovní poměr zaměstnance vzniklý na základě pracovní smlouvy ze dne …………, podle které zaměstnanec vykonává druh práce …………….., se rozvazuje dohodou ke dni ……….

2. K rozvázání pracovního poměru dochází z důvodu ……………………….*

 II.

Dnem skončení pracovního poměru také končí platnost a účinnost všech ostatních smluv, dohod a plných mocí uzavřených mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

III.

Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude od podpisu této dohody do skončení pracovního poměru čerpat dovolenou v délce ………. dnů.**

IV.

Zaměstnanec se zavazuje ke dni skončení pracovního poměru podle čl. I odst. 2 této dohody vrátit zaměstnavateli všechny svěřené věci a poskytnout zaměstnavateli potřebnou součinnost ke splnění povinností souvisejících se skončením pracovního poměru.

V.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek a že odpovídá jejich pravé vůli.

VI.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.

V …………….. dne ……2015

 ______________________________         _____________________________         

         zaměstnanec                                       za zaměstnavatele

důvod u dohody být nemusí. Více k důvodům z hlediska výše podpory v nezaměstnanosti zde http://www.pracovniporadna.cz/index.php/home/novinky/79-ukonceni-pracovniho-pomeru-a-podpora-v-nezamestnanosti

** nemusí být

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat