MUSÍ BÝT PRACOVNÍ SMLOUVA V RODNÉM JAZYCE CIZINCE?

closeup-of-signing-a-documentation-agreement-and-pen-on-the-table_t20_YwR1v4

Nemusí. Žádný právní předpis pro českého zaměstnavatele působícího v ČR takovou povinnost nestanoví.

Co je ale potřeba mít na zřeteli, je že podle rozsudku Nejvyššího soudu spis. zn. 21 Cdo 1760/2007 ze dne 11.3.2008 půjde o neplatný právní úkon tehdy, jestliže je cizí jazyk, ve kterém byl projev vůle (např. tedy pracovní smlouva) učiněn, nesrozumiltený osobě, které byl adresován.

Doporučuji tedy, aby zaměstnavatel před podpisem pracovní smlouvy (nebo jiného pracovněprávního dokumentu) dal zaměstnanci tento dokument do ruky, aby měl tento zaměstnanec čas a možnost se s obsahem seznámit.

Právní věta zmíněného rozsudku ND: „Sama okolnost, že právní úkon, mající jinak smysl, je sepsán (projeven) v cizím jazyce, neznamená, že právní úkon je bez dalšího neplatný pro nesrozumitelnost. O vadný (nesrozumitelný) projev vůle způsobující neplatnost právního úkonu půjde tehdy, jestliže cizí jazyk, v němž byl projev vůle učiněn, je nesrozumitelný osobě, jíž byl adresován.“ 

Mohlo by vás zajímat