MŮŽE PRACOVNÍ POMĚR VZNIKNOUT I V DEN, KTERÝ PRO ZAMĚSTNANCE NENÍ DNEM PRACOVNÍM?

monday_t20_joNWlr

Může. Pracovní poměr vzniká podle zákoníku práce dnem, který byl sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce. Tímto dnem může být i den, který pro tohoto zaměstnance není dnem pracovním (takže např. 1. ledna, 1. května nebo jakákoliv sobota či neděle, pokud zaměstnanec o víkendech nepracuje).

K čemu je to dobré?

Pokud je den nástupu zaměstnance sjednán k prvnímu kalendářnímu dni měsíce, např. k 1.5. (státní svátek), vzniká zaměstnanci nárok na dovolenou za kalendářní měsíc.

(Novela, která měla nabýt účinnosti k 1.7.2017 a která měla dovolené počítat jinak, účinnosti ke dni napsání článku nenabyla.)

Další důležitou skutečností je, že někteří zaměstnavatelé podmiňují nárok zaměstnance na určité benefity tím, že pracovní poměr k zaměstnavateli trval celý rok. Pokud by měl zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednán den nástupu do práce pondělí 2. ledna, což by byl jeho první pracovní den, nárok na tento benefit nemá, protože nesplnil zaměstnavatelovu podmínku.

Když zaměstnanec nepřijde do práce v den, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce, protože je svátek, bude mít neomluvenou absenci?

Nebude. Pokud na den, který byl v pracvní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce, nepřipadne zaměstnanci směna, nemůže mít absenci, a to ani neomluvenou.

Jak je to se zdravotním pojištěním?

Pokud sjednáte se zaměstnancem jako den nástupu neděli 1. ledna, potom přesto, že do práce skutečně nastoupí 2. ledna, bude na zdravotní pojišťovně hlášen od 1.1.

Jak je to s nemocenským pojištěním?

Podle § 10 odst.1 a 2 zák. 187/2006 Sb.,  o nemocenskm pojištění, vzniká pojištění zaměstnanci dnem, kdy začal vykonávat pro zaměstnavatele práci. U zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí (příklad: Jako den nástupu do práce byl sjednán čtvrtek 17. listopadu. Tento den by byl pracovním dnem zaměstnance, ale protože 17.11. je státní svátek, zaměstnanec nepracoval. Za tento den mu náleží od zaměstnavatele náhrada mzdy, takže mu v tento den také vzniká účast na nemocenském pojištění, i když fakticky práci nevykonával.).

Na OSSZ bude tedy (s výjimkou výše uvedenou) zaměstnavatel zaměstnance hlásit ke dni, kdy zaměstnanec začal pro zaměstnavatele práci skutečně vykonávat. Tento den se tedy může lišit ode dne sjednaného jako den nástupu do práce.

Právní stav ke dni: 15.10.2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat