NESPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ – NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY

toxic-intruder-hostile-spy-employee-weak-link-team-replacing-connections-worker-unsafe-influencer_t20_7ydggy

Nesplňování požadavků zaměstnavatele spočívající v neuspokojivých pracovních výsledcích je něco jiného, než „porušování pracovní kázně“. V případě „porušování pracovní kázně“ se jedná o to, že zaměstnanec udělal něco, co neměl, nebo neudělal to, co měl. Neuspokojivé pracovní výsledky znamenají, že zaměstnanec sice dělá, co má, ale nedostačivě, resp. slovy zákoníku práce „neuspokojivě“. Jedná se o to, že neuspkojivě plní požadavky (fyzické, psychické, plnění norem práce), které mu zaměstnavatel odůvodněně stanoví.

Protože takové požadavky a jejich nesplňování může být velmi rozmanité, je obtížné napsat vzor, který by pasoval na všechny situace. Proto tento vzor berte spíše jako vodítko. Důležité je konkrétně popsat, co se stalo (co bylo porušeno, nedodrženo), kdy se to stalo, příp. co těmi neuspokojivými výsledky zaměstnanec způsobil nebo mohl způsobit, a z čeho (z jakých norem nebo vnitřních předpisů, interních dokumentů nebo pokynů zaměstnavatele) vyplývá, jak mají vypadat „uspokojivé“ pracovní výsledky. Podpis zaměstnance na tomto dokumentu neznamená jeho souhlas, ale potvrzuje jeho převzetí nebo seznámení se s obsahem.

jméno a příjmení…………

nar. ……….

bydliště: ………..

V …………………… dne

Upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky, výzva k jejich odstranění

a možnost výpovědi

Vážená paní/ vážený pane,

na základě Vaší pracovní smlouvy / popisu pracovních činností /něčeho jiného je součástí Vaší práce …………co ……………. 

Dne …………. bylo zaměstnavatelem zjištěno, že při výkonu této práce vykazujete neuspokojivé pracovní výsledky, které spočívají v  …………………………………………………….. .(neplnění norem, pozdní plnění pokynů atd.).

Zaměstnavatel tyto Vaše pracovní výsledky posuzuje jako neuspokojivé a proto Vám v souladu s § 52 písm. f) zákoníku práce stanoví lhůtu pro jejich zlepšení, a to do ……………………. (REÁLNĚ stanovená lhůta, ve které zaměstnanec skutečně může své pracovní výsledky zlepši. Pokud dáte příliš krátkou lhůtu – a nelze říct jednoznačně, co je „krátká“ lhůta, koledujete si o prohraný soud) V této souvislosti Vás zároveň upozorňujeme, že v případě opakovaných neuspokojivých pracovních výsledků nebo dojde-li k jejich opakování, může s Vámi být pracovní poměr rozvázán výpovědí podle § 52 písm. f) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

                                                                                                                                            Za zaměstnavatele

                                                                                                                                                                                                                  Jméno, podpis

Zaměstnanec převzal dne ………..

Podpis zaměstnance

Mohlo by vás zajímat