OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCEM PRO NEVYPLACENÍ MZDY NEBO PLATU (ČI JEJICH ČÁSTI)

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy

Zákoník práce umožňuje zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr jen v konkrétních případech. Jedním z těchto důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je nevyplacení mzdy (platu), resp. jakékoli její části, případně nevyplacení náhrady mzdy.

Zaměstnanec má právo uplatnit okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy až po tom, co mu mzdu nebo její část zaměstnavatel nevyplatil do 15 dnů ode dne, kdy je mzda splatná.

Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na mzdu (plat) nebo některou jejich složku. Pravidelný termín výplaty mzdy (platu) musí být sjednán, stanoven nebo určen, a to v rámci období podle předchozí věty.

Splatnost není totéž jako výplatní termín. Schválně se podívejte do pracovní smlouvy, případně do vnitřního předpisu zaměstnavatele, které které z těchto slov tam najdete. Podrobnější informace můžete najít v jednom z námi zodpovězených dotazů.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr nejpozději do 1 měsíce kdy se o důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru dozvěděl (subjektivní lhůta). Pokud se o této skutečnosti nedoví ani do 1 roku ode dne, kdy důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru vznikl (objektivní lhůta), pak právo takto zrušit pracovní poměr zaniká.

Okamžitým zrušením pracovního poměru vzniká zaměstnanci právo na to, aby mu zaměstnavatel uhradil náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu, která je nejméně 2 měsíce, nebo delší, pokud je prodloužena smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel tedy musí zaměstnanci tuto náhradu, odpovídající nejméně dvojnásobku průměrného výdělku, poskytnout.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat