VYTÝKACÍ DOPIS

working_t20_pYaQBO

Termínem „vytýkací dopis“ se obvykle myslí to, co ZP označuje jako „upozornění na porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“. Protože taková porušení mohou být velmi rozmanitá, je obtížné napsat vzor, který by pasoval na všechny situace. Proto tento vzor berte spíše jako vodítko. Důležité je konkrétně popsat, co se stalo (co bylo porušeno, nedodrženo), kdy se to stalo, příp. co tím porušením zaměstnanec způsobil nebo mohl způsobit, a z čeho tato jeho povinnost vyplývá (z pracovní smlouvy, z popisu pracovních činností, z vnitřních předpisů zaměstnavatele apod.).

jméno a příjmení…………

nar. ……….

bydliště: ………..

V …………………… dne

Upozornění na porušení povinnosti vyplývající

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci

a možnost výpovědi

Vážená paní/ vážený pane,

dne ……….. jste byl/a na základě písemného pokynu Vaší vedoucí nadřízené zaměstnankyně p. ………….. povinna/povinen udělat …….. (nebo „dne … bylo zjištěno, že jste téhož dne neudělal/a …………., ačkoliv tato Vaše povinnost vyplývá z ………..“).

Jak bylo zaměstnavatelem zjištěno, tento pokyn jste do dnešního dne neuposlechl/a, čímž byla ….komu…. způsobena škoda ….jaká…. Nesplněním výše uvedeného pokynu jste se též dopustil/a porušení svých pracovních povinností stanovených zaměstnavatelem ….kde…. ve Vašem popisu pracovní pozice/ve vnitřním předpise (jakém).

Zaměstnavatel toto Vaše porušení povinnosti posuzuje jako méně závažné. V této souvislosti Vás zároveň upozorňujeme, že v případě opakovaného porušení Vaší pracovní povinnosti s Vámi může být pracovní poměr rozvázán výpovědí podle § 52 písm. g) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Za zaměstnavatele

Jméno, podpis

Zaměstnanec převzal dne ………..

Podpis zaměstnance

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat