DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI PODROBNĚ

shake-hands-business-teamwork-success-background_t20_KAOR7K

Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) upravuje zákoník práce v § 76 a násl. jako jeden ze základních pracovněprávních vztahů. To znamená, že zde stojí na jedné straně zaměstnanec a na druhé zaměstnavatel.

DPČ je možné uzavírat opakovaně, a to i víckrát než 3x a na déle než na rok nebo na tři roky. Pravidlo o zákazu uzavírat pracovní poměr na dobu určitou víc než 3x a na max. 3 roky se pro DPČ neuplatní.

PŘED UZAVŘENÍM DPČ A PŘED VZNIKEM PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

Vstupní lékařskou prohlídku budoucí zaměstnanec obecně absolvovat nemusí. Zaměstnavatel má povinnost tuto prohlídku zajistit v případě, že budoucí zaměstnanec má vykonávat práci,
1. která je prací rizikovou (podle zák. o ochraně veřejného zdraví) nebo
2. je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy.
Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti svého budoucího zaměstnance.

UZAVŘENÍ DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI

DPČ musí být vždy písemná a jedno vyhotovení musí dostat zaměstnanec, jedno zaměstnavatel. Pokud je DPČ uzavřena ústně, pracovněprávní vztah vzniká (jde o tzv. „formální pracovněprávní vztah“), ústní dohoda je platná, ale zaměstnavatel se vystavuje riziku pokuty ze strany inspekce práce, a to až do výše 10 mil. Kč.

OBSAH DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Obsah DPČ zákoník práce upravuje detailněji než DPP, ale spoustu věcí nechává na dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem. Zákoník práce stanoví v § 76 stranám povinnost uvést v DPČ 1. sjednané práce, 2. sjednaný rozsah pracovní doby (podívejte se ale dál na oddíl Sjednaný rozsah pracovní doby) a 3. dobu, na kterou se DPČ uzavírá.

ZP dále říká, že na práci konanou na základě DPČ se vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru, kromě úpravy týkající se
· převedení a přeložení zaměstnance na jinou práci nebo do jiného místa 
· dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
· odstupné
· pracovní dobu a dobu odpočinku
· překážky v práci na straně zaměstnance
· dovolenou
· skončení pracovního poměru
· odměňování (zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytovat aspoň minimální mzdu, ale už ne zaručenou mzdu)
· cestovní náhrady.

SJEDNANÁ/É PRÁCE

Zákoník práce v § 76 výslovně uvádí, že v DPČ musí být uvedeny sjednané práce, které bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Tyto práce bývají sjednány druhově.

SJEDNANÝ ROZSAH PRACOVNÍ DOBY

Rozsah si strany mohou sjednat konkrétně (2 hodiny; od 1.3. do 30.4.2016, od 1.6. do 31.12.2016) nebo stanovením nejvyššího zákonem přípustného limitu („práce nepřekročí polovinu stanovené týdenní pracovní doby“). Co je „stanovená týdenní pracovní doba“ říká § 79 ZP, a je to 40 hod. týdně, u dvousměnných pracovních režimů 38,75 hod/týdně a u třísměnných a nepřetržitých pracovních režimů 37,5 hod/týdně.

Povinnost hlídat, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě DPČ má opět zaměstnavatel. Za nesplnění této povinnosti na něj zák. o inspekci práce (§ 12, resp. § 25 odst. 1 písm. c)) myslí pokutou až do výše 2 mil. Kč.

Pozor ovšem na jednu věc – to, že je v DPČ sjednaný rozsah pracovní doby je jedna věc, ale pořád platí § 74 ZP, který říká, že zaměstnavatel není povinen zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu. Znamená to tedy, že v DPČ nemusí být sjednaný rozsah pracovní doby, stačí, když je rozsah práce sjednaný jako nejvýše přípustný („max. ½ stanovené týdenní pracovní doby“).

Pokud zaměstnavatel pro zaměstnanci práci nemá, zaměstnanci žádnou nepřidělí – zaměstnanec na přidělování práce nemá nárok a nemá nárok ani na náhradu peněz za to, že nemůže pracovat. Překážky v práci na straně zaměstnavatele se tady neuplatní.

DOBA, NA KTEROU SE DPČ UZAVÍRÁ

DPČ je možné uzavřít jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou – v tomto případě je možné, že kontrolní orgány budou zjišťovat, proč není místo DPČ uzavřen pracovní poměr na kratší úvazek. Je možné uzavřít DPČ i na velmi krátkou dobu. Často strany uzavřou DPČ v okamžiku, kdy se zaměstnanec blíží k odpracování třísté hodiny v kalendářním roce na DPP. DPČ je potom možným a logickým způsobem, jak pokračovat v pracovněprávním vztahu.

ODMĚNA

Peníze, které za svou práci zaměstnanec na DPČ od zaměstnavatele dostává, se nazývají odměnou. Nejde ani o mzdu, ani o plat. Je možné sjednat prakticky jakoukoliv odměnu, platí jen, že nesmí být nižší než je minimální mzda (od ledna 2017 činí minimální mzda 11 000 Kč měsíčně nebo 66 Kč / hod.). Zaručená mzda se u DPČ neuplatní.

Pozor ovšem na jednu věc. Úvaha zaměstnavatele, že na práci přijme brigádníky na DPČ a dá jim méně peněz než zaměstnancům pracujícím na pracovní smlouvu, není úplně správná. Odměna zaměstnance pracujícího na DPČ by měla být v zásadě stejná jako u „kmenového“ zaměstnance v pracovním poměru. Rozdílnou výši mzdy a odměny zapříčiněnou letitými zkušenostmi kmenového zaměstnance, jeho vyšším vzděláním a větší odpovědností samozřejmě kontrolním orgánům vysvětlíte.

Je možné, aby DPČ odměnu vůbec neobsahovala – ZP uvedení odměny nepovažuje za podstatnou náležitost dohody. Je možné, aby – stejně jako u pracovního poměru – byla odměna určena mzdovým výměrem.

V případě práce na DPČ však zaměstnanec nemá nárok na příplatky (noční práce, svátky, práce v sobotu nebo v neděli), ani na cestovní náhrady.

ZPŮSOB UKONČENÍ DPČ

DPČ skončí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Může skončit i dříve, a to dohodou stran. DPČ je možné i jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 15denní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V případě, že dojde k výpovědi ze strany zaměstnavatele, nemá zaměstnanec nárok na odstupné, a to ani kdyby byl ve výpovědi uvedený důvod, s kterým ZP v případě ukončení pracovního poměru odstupné spojuje.

DALŠÍ

Zaměstnanec pracující na DPČ nemá nárok na dovolenou, takže pokud v době, kdy jinak vykonává pro zaměstnavatele práci, nepracuje a relaxuje pod horkým sluncem, náhradu odměny nedostane. Dostane pouze to, co si skutečně odpracuje, zákoník práce ale umožňuje, aby si zaměstnanec se zaměstnavatelem nárok na dovolenou sjednal. To samé platí pro jiné důležité osobní překážky v práci (stanoveny nařízením vlády č. 590/2006 Sb.).

Tento text není právnickým textem. Má sloužit pro snazší orientaci v oblasti DPČ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat