SICK DAYS A BRIDGE DAYS

Sick days a bridge days

Termínem sick days se v personální praxi označuje pracovní volno, za které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu mzdy (platu), a které slouží ke zdravotním účelům. V případě sick days se nejedná o dočasnou pracovní neschopnost, která je potvrzena lékařem. Jde především o důležitý benefit pro zaměstnance, kdy zaměstnavatel poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu několik dní v roce, zpravidla to bývají 3 dny. Zákoník práce termín „sick days“ nezná a vůbec jej neupravuje.

„V případě sick days se nejedná o dočasnou pracovní neschopnost“

Na pracovní volno v rámci sick days není automatický právní nárok podle zákoníku práce, ale je potřeba, aby tento benefit buď stanovil jednostranně zaměstnavatel ve vnitřním předpise, případně může být tato problematika upravena kolektivní smlouvou, tedy za předpokladu, že u zaměstnavatele existuje odborová organizace.

„Sick days stanoví zaměstnavatel ve vnitřním předpise nebo je upravuje kolektivní smlouva“

Kromě samotného zakotvení benefitu – sick days do vnitřního předpisu zaměstnavatele je vhodné upravit v předpisu také pravidla pro jejich čerpání a nastavit opatření proti zneužívání tohoto benefitu. Je vhodné určit kdy a s jakým předstihem musí zaměstnanec zaměstnavateli čerpání sick days hlásit, jakou formou to bude hlásit apod. Jak již bylo uvedeno, nejedná se o dočasnou pracovní neschopnost, proto zaměstnavatel nemůže během sick days, bez dalšího, zaměstnance kontrolovat. V případě, že bude chtít zaměstnavatel kontrolovat, zda ze strany jeho zaměstnanců nedochází ke zneužívání tohoto zdravotního volna, pak rovněž musí mechanismus kontrol a případné nepříznivé následky pro zaměstnance (např. krácení náhrady mzdy při porušení pravidel čerpání sick days) upravit formou vnitřního předpisu (případně v kolektivní smlouvě).

„Vnitřní předpis by měl také obsahovat pravidla pro čerpání sick days a opatření proti zneužívání“


Ani tzv. bridge days, stejně jako sick days, zákoník práce nijak neupravuje. I v tomto případě se jedná o benefit pro zaměstnance, který jednostranně stanovuje zaměstnavatel ve vnitřním předpise, případně je zakotven v kolektivní smlouvě. Jedná se o poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu na dny, které jsou mezi svátky nebo mezi svátkem a víkendem.

Podmínky čerpání bridge days budou, stejně jako v případě sick days, stanoveny ve vnitřním předpise, případně v kolektivní smlouvě.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat