ODVOLÁNÍ VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE A VZDÁNÍ SE PRACOVNÍHO MÍSTA VEDOUCÍHO PODROBNĚ

office-employee-typing-on-the-laptop-at-the-table-stay-home-concept_t20_WxQYez
Kdo je vedoucí zaměstnanec?

Podle § 11 zákoníku práce je vedoucí zaměstnanec ten, kdo je na nějakém stupni řízení zaměstnavatele oprávnění

  1. a) stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly,
  2. b) organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a
  3. c) dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

Odvolat lze pouze zaměstnance, který je

a) jmenován – jde o zaměstnance v rozpočtové a příspěvkové sféře (zaměstnanci, kteří musí být jmenovaní, jsou uvedeni v § 33 odst. 3 ZP)

b) v soukromé sféře všichni zaměstnanci, kteří splňují podmínku danou § 11 ZP a s kterými byla dohodnutá možnost odvolání nebo vzdání se této pozice podle § 73 odst. 2 a 3 ZP.

KDY JE MOŽNÉ VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE ODVOLAT?

Obecně prakticky kdykoliv. V odvolání nemusí být uveden důvod (s výjimkami vyplývajícími ze zvláštních zákonů).

Odvolání musí být vždy písemné a musí být zaměstnanci prokazatelně doručeno. Pokud zaměstnanec odmítne odvolání převzít, je možné převzetí „nahradit“ podpisem svědka, který stvrdí, že zaměstnanec byl s odvoláním seznámen, ale odmítl si ho převzít.

KDY KONČÍ ZAMĚSTNANEC PO ODVOLÁNÍ NA MÍSTĚ VEDOUCÍHO?

Dnem, který je v odvolání uveden. Je možné, aby byl zaměstnanec odvolán „k dnešnímu dni“ nebo „k poslednímu dni tohoto měsíce“ nebo ke kterémukoliv datu v budoucnu. Pokud v odvolání není uveden den, kterým končí zaměstnancův výkon práce na vedoucím místě, platí, že výkon této práce končí dnem následujícím po doručení odvolání.

Končí odvoláním pracovní poměr vedoucího zaměstnance?

Ne, jeho pracovní poměr nekončí. Končí pouze jako vedoucí, ale ne jako zaměstnanec.

Zaměstnavatel je povinen nabídnout tomuto zaměstnanci jinou práci, a to takovou, která odpovídá zdravotnímu stavu a kvalifikaci zaměstnance. Tuto nabídkovou povinnost může zaměstnavatel splnit současně s předáním písemného odvolání nebo později.

Za jak dlouho musí zaměstnanec nejpozději přijmout nebo odmítnout nabídku zaměstnavatele na jinou práci?

Zákoník práce nestanoví konkrétní termín. Zaměstnanec by měl mít přiměřenou dobu na to, aby si mohl nabídku nové práce promyslet a seznámit se s tím, co by pro něj nová práce znamenala, co vůbec tato nová práce obnáší za činnosti apod.

CO KDYŽ ZAMĚSTNANEC NABÍDKU JINÉ PRÁCE PŘIJME?

Potom se změní jeho pracovní smlouva v kolonce „druh vykonávané práce“ a může pracovat dál jako řadový zaměstnanec. Pokud měl původně pracovní poměr na dobu neurčitou, doba neurčitá dál trvá (znamená to tedy, že práci řadového zaměstnance bude vykonávat na dobu neurčitou). Pokud měl pracovní poměr na dobu určitou, skončí jeho pracovní poměr k datu, které bylo původně domluvené. Je samozřejmě možné se domluvit jinak.

Co když zaměstnanec nabídku jiné práce nepřijme nebo zaměstnavatel takovou práci opravdu nemá?

Zaměstnanec není povinen jinou práci přijmout. Zaměstnavatelé taky skutečně často jinou volnou pozici, kterou by mu mohli nabídnout, nemají.

V takových případech nastává fikce nadbytečnosti a zaměstnanec dostane výpověď podle § 52 písm. c) ZP. Běží mu tedy výpovědní doba, během které ovšem do práce nedochází a během které mu zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Odstupné ale tento zaměstnanec dostane pouze v případě, že byl odvolán z toho důvodu, že jeho pracovní místo vedoucího bylo zrušeno. Pokud byl odvolán z jiného důvodu (nebo důvod nebyl uveden, ale místo vedoucího stále existuje, jen ho obsadí někdo jiný), odstupné zaměstnanci nenáleží.

CO KDYŽ ZAMĚSTNANEC PŘEVEZME ODVOLÁNÍ Z VEDOUCÍHO MÍSTA A NÁSLEDNĚ ODEJDE NA NESCHOPENKU?

Pokud nastane tato situace, zaměstnanec od data uvedeného v odvolání už není vedoucím, ale zůstává dál zaměstnancem. Zaměstnavatel tedy bude mít povinnost platit za prvních 14 dní náhradu mzdy.

Vše, co je v článku uvedeno, platí i pro vzdání se vedoucího místa zaměstnancem. Nabídková povinnost zaměstnavatele platí i zde.

Související články: http://pracovniporadna.cz/jmenovani-a-odvolani-vedouciho-zamestnance/, http://pracovniporadna.cz/kdy-konci-pracovni-pomer-zamestnance-ktery-se-vzdal-sve-pozice/, http://pracovniporadna.cz/odvolani-reditele-skoly-a-povereni-jine-osoby-vedenim-skoly/, http://pracovniporadna.cz/dohoda-o-ukonceni-pracovniho-pomeru-po-odvolani-z-funkce-a-podpora-v-nezamestnanosti/, http://pracovniporadna.cz/nova-pracovni-smlouva-po-odvolani-vedouciho-zamestnance/, http://pracovniporadna.cz/odvolani-z-mista-vedouciho-zamestnance/

Tento článek není právnickým textem, má sloužit k lepšímu přehledu v dané problematice.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat