OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) – INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

Ochrana osobních údajů (GDPR) – informace pro zaměstnance

Zaměstnavatel jakožto správce osobních údajů podle GDPR má vůči subjektům údajů, kterými jsou i jeho zaměstnanci, mj. informační povinnost. Zaměstnance by měl zaměstnavatel informovat o tom, v jakém rozsahu zpracovává jejich osobní údaje, jaký je právní základ pro zpracování jejich osobních údajů, zda někomu tyto osobní údaje předává a jak dlouho bude zpracování trvat. Dále zaměstnavatel své zaměstnance, v souladu s GDPR, informuje o jejich právech stran ochrany osobních údajů. Konečně zaměstnavatel také sdělí zaměstnancům informace o tom, že pro případ, kdy nabudou dojmu, že jejich osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, můžou se kdykoli na zaměstnavatele obrátit a o jejich právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to i bez předchozího pokusu o řešení takové záležitosti se zaměstnavatelem.

Splnit informační povinnost podle GDPR může zaměstnavatel více způsoby. Jedním z nich je včlenění ustanovení s informacemi do pracovněprávních smluv – tedy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a pracovních smluv.

Níže naleznete vzor takového ustanovení:

Ochrana osobních údajů

Zaměstnavatel dodržuje v rámci své činnosti vysoké standardy ochrany osobních údajů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. V souladu s touto politikou sděluje zaměstnavatel zaměstnanci následující informace:

  • Zaměstnavatel jako správce zpracovává osobní údaje zaměstnance, a to v rozsahu, jak jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a dále v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy, zejména pro zpracování mzdové agendy, jakož i splnění dalších povinností ze smlouvy;
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů zaměstnance je tato dohoda o provedení práce a zpracování bude probíhat za účelem plnění této dohody o provedení práce a činností s ní souvisejících;
  • Osobní údaje zaměstnance nepředává zaměstnavatel žádným dalším osobám, vyjma následujících kategorií příjemců či zpracovatelů, pro které mohou být osobní údaje viditelné, případně je mohou dále zpracovávat: subjekty poskytujících právní, daňové a účetní služby; těmto příjemcům či zpracovatelům budou zpřístupněny osobní údaje jen v nezbytně nutném rozsahu;
  • Osobní údaje zaměstnance bude zaměstnavatel zpracovávat nejméně po dobu trvání této smlouvy a následně po dobu vyžadovanou právními předpisy pro uchování dokumentace (zejména dobu vyžadovanou účetními a daňovými předpisy, jakož i předpisy pro archivaci a skartaci);
  • V souvislosti se zpracováním osobních údajů má zaměstnanec tato práva:
    • Právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy právo vědět, jaké osobní údaje o něm zaměstnavatel zpracovává;
    • Právo na opravu nesprávných osobních údajů a v případě, že bude naplněn některý ze zákonných důvodů i jejich výmaz, případně omezení jejich zpracování.

Pokud by se zaměstnanec domníval, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány zaměstnavatelem v souladu s právními předpisy, může se kdykoli v této věci obrátit na zaměstnavatele (jakožto na správce). Zaměstnanec má rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), a to i bez předchozího pokusu o řešení této záležitosti se zaměstnavatelem.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat