VZOR VÝPOVĚDI DPP

firing-staff-optimization-reductions-unemployment-essential-cuts-unnecessary-crisis-reorganization_t20_YEoj3x

Název zaměstnavatele

se sídlem:

IČ: ….

Zastoupen:

                                  VÝPOVĚĎ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Dne 10.1.2017 jsem s vámi uzavřel dohodu o provedení práce, na základě které jsem měl vykonávat práci …..

Tato dohoda byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2017.

V souladu s ust. § 77 odst. 4 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dávám tímto výpověď z uvedené dohody o provedení práce.

Výpovědní doba je podle § 77 odst. 4 písm. b) zákoníku práce 15denní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

V ………. dne 27. dubna 2017

…………………………….

zaměstnanec

Za zaměstnavatele převzal dne …….2017

…………………………………………..

podpis

Mohlo by vás zajímat