PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA

time-to-get-the-mail_t20_g8P30z

(Předžalobní výzvu musíte podle zákona doručit tomu, kdo vám dluží, vždy předtím, než podáte žalobu na soud.)

SPOLEČNOST (PŘESNĚ PODLE OBCH. REJSTŘÍKU)
K RUKÁM (KOHO – PŘESNĚ PODLE OR – KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT ZA SPOLEČNOST)
ADRESA (PODLE OR)

  

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA

podle § 142a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění

Vážený pane (vážená paní) ……………..,

dne ……. jsem s Vaší společností uzavřel pracovní smlouvu (DPP, DPČ). V této smlouvě (dohodě) byla ujednána mzda ve výši ………..Kč měsíčně za stanovenou týdenní pracovní dobu NEBO Dne …. mi byl předán mzdový výměr, ve kterém je stanovena mzda ve výši ….. Kč měsíčně.

V měsíci ….. jsem odpracoval plný počet hodin, ale mzda mi byla vyplacena pouze ve výši …. Kč, tzn. o ……… Kč méně, než na co mám nárok. Na mé dotazy mi bylo sděleno, že mzda byla pokrácena / zaměstnavatel mi strhl pokutu / …., a to z důvodu …..

Protože tento důvod odporuje zákoníku práce, jedná se o nevyplacenou mzdu /část mzdy a tímto vyzývám vaši společnost k úhradě dlužné částky ve výši …. Kč na můj účet č. ….. vedený u …………… (nebo poštovní poukázkou na adresu …. ), a to do ………………..

V případě, že dlužná mzda / část mzdy nebude do výše uvedeného data uhrazena, budu dlužnou částku včetně příslušenství vymáhat soudně.

V ………… dne ……………….

                                                                                                Jméno, adresa, podpis

Mohlo by vás zajímat