VSTUPNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA U MLADISTVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Vstupní pracovnělékařská prohlídka u mladistvých zaměstnanců

Kdo je mladistvý zaměstnanec?

Mladistvým zaměstnancem je zaměstnaná fyzická osoba, která je starší 15 let a zároveň mladší 18 let. Občanský zákoník (v ustanovení § 35) stanoví, že nezletilý, který dovršil 15 let, se může zavázat k výkonu závislé práce – tedy může být zaměstnán jak v pracovním poměru, tak na základě kterékoli z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ).  V této souvislosti je třeba zdůraznit, že den nástupu do práce nesmí být v pracovní smlouvě nebo DPP/DPČ sjednán na den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Z toho je zřejmé, že den nástupu do práce může být poslední den povinné školní docházky.

Zákoník práce pak ve vztahu k mladistvým zaměstnancům stanovuje (v § 247) povinnost pro zaměstnavatele, aby na své vlastní náklady zajistil, že budou tito zaměstnanci vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to jednak před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci, jednak pravidelně – vždy podle potřeby, avšak nejméně jednou ročně. Nejedná se ovšem pouze o povinnosti zaměstnavatele – mladiství zaměstnanci se musí těmto lékařským vyšetřením podrobit.

Vstupní pracovnělékařská prohlídka u mladistvého zaměstnance

1. Pracujícího na základě pracovní smlouvy

V případě mladistvého zaměstnance má zaměstnavatel povinnost vyslat ho před zahájením výkonu práce na vstupní pracovnělékařskou prohlídku, a to i v případě, že jde o:

  • pracovní poměr na dobu určitou
  • pracovní poměr s minimální dohodnutou týdenní pracovní dobou nebo
  • o změnu druhu práce, případně
  • před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla původně posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance (odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna, popř. zařazení k výkonu rizikové práce).

2. Pracujícího na základě DPP nebo DPČ

Právní předpisy obecně nestanoví zaměstnavateli povinnost zajistit vstupní pracovnělékařskou prohlídku mladistvému zaměstnanci, se kterým uzavírá pracovněprávní vztah na základě DPP nebo DPČ.

Vstupní prohlídka ale musí být provedena v případě, že:

  • má být mladistvý zařazen k práci, která je prací rizikovou (co je riziková práce, říká zákon o ochraně veřejného zdraví)
  • nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy
  • nebo před změnou druhu práce nebo před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci, při které bude zaměstnanec zařazen k výkonu rizikové práce, nebo budou navýšeny rizikové faktory nejméně o jeden, příp. dojde k jejich změně.

Vstupní prohlídku může zaměstnavatel vyžadovat (a zaměstnanec ji v takovém případě musí absolvovat), pokud má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti svého budoucího zaměstnance.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat